Política de privacitat

El present Lloc Web WELOBA és una plataforma social que facilita un espai personal a través del qual els usuaris poden facilitar i intercanviar informació i establir comunicació amb la resta d’usuaris. WELOBA és administrada per l’empresa “PRODUCCIÓ DE COMUNICACIONS MEDIÀTIQUES, S.L.”, amb CIF B-63507073, amb domicili a Barcelona, carrer Aribau, 230, C.P 08006, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 36.619, Foli 133, Full 280210 (a partir d’ara PROCOMED).

La present Política de Privacitat, juntament amb les Condicions d´ús i la Política de Cookies, tenen per objecte regular i informar sobre les obligacions d'aquest Lloc Web i les obligacions de tots els seus tipus d’usuaris.

Per Lloc Web WELOBA entenem tot el contingut en les URL www.weloba.cat, www.weloba.com, www.weloba.es i www.weloba.pt.

La utilització d'aquest web per un tercer li atribueix la condició d'usuari, i suposa l'acceptació plena per l'esmentat usuari de totes i cadascuna de les clàusules i condicions establertes en la Política de Privacitat, les Condicions d’ús i la Política de Cookies. El titular del web pot oferir a través del web serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

1. Fitxer, Estructura i contingut i finalitat.

Fitxer: USUARIOS WEB

Degudament inscrit a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’estructura i contingut de fitxer depèn de la informació facilitada per l’usuari que podrà ser:

- Dades de l’usuari:

Adreça de correu electrònic

Adreça IP i altres identificadors de dipositiu

Data de naixement

Número de Telèfon Dades d’ús

Registres de fòrums i xats

Dades de localització

I aquelles dades que ens enviïs de forma voluntària.

2. Obtenció de les dades:

Les dades personals les recollim a través de la teva interacció amb el lloc WEB, ja sigui complimentant fent ús dels serveis que oferim com en el registre d’usuari, o comunicacions per email, a través de cookies.

En aquells casos en els quals els usuaris facilitin la informació necessària per al registre mitjançant connexió a alguna xarxa social, se li comunica que aquesta informació serà tractada en funció de les especificacions determinades a l'apartat 4 del present avís, i que la finalitat del tractament de les dades és poder oferir a l'usuari els diferents serveis web posats a la seva disposició, així com fer-li arribar la informació d'ofertes i serveis que es creguin del seu interès.

A la vegada, l'empresa titular de la web informa que es reserva la potestat d'establir aquelles interaccions amb l'usuari que la mateixa xarxa social associada permeti, sempre relacionades amb les finalitats anteriorment establertes.

3. Responsable del tractament:

“PRODUCCIÓ DE COMUNICACIONS MEDIÀTIQUES, S.L.” (en endavant “PROCOMED”), amb CIF B-63507073, amb domicili a Barcelona, carrer Aribau, 230, C.P 08006, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 36.619, Foli 133, Full 280210

4. Finalitat, tractament i cessió de dades.

- Gestionar la participació de l'usuari en els concursos i sortejos de la present web en els quals expressament s'inscrigui.

- Realitzar la gestió dels comentaris que l'usuari realitzi sobre el contingut de la present web, sempre sota els termes i condicions establerts en el present Condicions d’ús.

- Fer-li arribar la informació d'ofertes i serveis que es creguin del seu interès.

5. Destinataris i Cessió de les Dades.

Com responsable del tractament no revelem les dades de caràcter personal a tercers excepte al grup d’empreses del que formem part i els seus treballadors, i aquells tercers que ens presten serveis així com podran també ser revelats amb finalitats de marketing i investigació, al accedir aquesta web acceptes expressament l’ús explicat d’acord amb la legislació vigent. Així mateix, les dades podran ser revelades a l’autoritat policial o altres autoritats si està permès per la llei.

6. Consentiment exprés de l’usuari.

En compliment de l'establert a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, expressament s'adverteix que l'enviament dels formularis implicarà el consentiment exprés de l'usuari per:

a.- El tractament automatitzat de les dades facilitades per a les finalitats exposades.

b.- Rebre comunicacions comercials mitjançant correu electrònic de les ofertes, promocions i nous productes de PROCOMED. No obstant això, si l'usuari no vol continuar rebent comunicacions comercials ens ho pot indicar mitjançant comunicació remesa a la següent adreça, amb assumpte "BAIXA NEWSLETTER": [email protected], o a través del sistema establert en les mateixes comunicacions.

7. Confidencialitat i Mesures de seguretat.

El titular del web es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, tenint en compte el disposat en la present política de privacitat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

8. Continguts generats per l’usuari

En el cas que l'usuari enviï continguts de qualsevol tipus al lloc web, ell mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel•lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers. L'usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne PROCOMED per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o en el seu nom, i aquesta responsabilitat comporta sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la comunicació. PROCOMED es reserva la facultat de decidir la divulgació o publicació dels continguts enviats per l'usuari.

En el cas que els continguts enviats pels usuaris continguin imatges (incloent-hi per tant l'avatar) l'usuari declara i garanteix i accepta que és major d'edat, que és l'autor o titular dels drets de les imatges i que aquestes imatges han estat realitzades amb el consentiment de les persones que hi apareixen. PROCOMED es reserva la facultat de comunicar públicament les imatges que estimi convenient i queda facultada per reproduir-les i comunicar-les en tots els mitjans i suports del Grup.

L'usuari cedeix a títol gratuït al PROCOMED, sense caràcter d'exclusiva, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, en totes les possibles modalitats, en relació als continguts enviats (fotografies, imatges amb moviment o sense, textos, informacions, bases de dades, enregistraments sonors o qualssevol altres obres o prestacions). La citada cessió es realitza per a tothom, per la durada màxima actualment prevista en la llei de propietat intel•lectual i amb expressa facultat de cessió a tercers.

9. Drets de l’usuari.

S'informa l'usuari del seu dret d'accés, rectificació, cancel•lació i, si s'escau, oposició d'acord amb l'establert a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, que podrà exercitar mitjançant comunicació remesa a l'adreça següent, amb assumpte "LOPD": [email protected] 

Aquesta sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a l'efecte de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport.

Així mateix, utilitzant els serveis que facilitem a la web podrà accedir i modificar i el•liminar alguna de les dades personals que consten al Lloc Web.

10. Canvis en la Política de Privacitat.

Treballem contínuament per intentar oferir el millor servei possible, això provoca que el Lloc Web estigui en constant evolució. Ens reservem el dret de Modificar la present Política de Privacitat això com la resta de documents que conformen tot el contingut de la web, recomanem que com a usuari la revisis amb regularitat.